המינהל הפדגוגי

המינהל הפדגוגי, כשותף בכיר ומרכזי בהנהלת המשרד, יוזם, מוביל ושותף בגיבוש מדיניות המשרד לקידום מערכת החינוך בתחומים שונים.

המינהל אחראי על ניהול כל המערך הפדגוגי של מוסדות החינוך בישראל בשכבות הגיל השונות, 

תוך תכנון אינטגרטיבי, פיתוח והקצאה של משאבים פדגוגיים, כלים ואמצעים הנדרשים ליישום מדיניות המשרד. הוא פועל להכנת ניירות עמדה לקראת דיוני השר, המנכ"ל, הנהלת המשרד והחלטות הממשלה ולגיבוש החלטות, נהלים וכללים אופרטיביים ליישומם.

 

אתר: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/